images (1)     

     Колеж „Източен европейски образователен център” е едно от най-младите учебни заведения в Пловдив, създадено съобразно нормативната уредба на ЕС в сферата на образованието като авторски проект на фондация „Помогни на нуждаещите се” – неправителствена организация в обществена полза с богат опит и позиции в обществото.

            Колеж „Източен европейски образователен център” е открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49) и осъществява обучение след завършено средно образование съгласно Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.

            Департамент „Oбщество, туризъм, спорт и сигурност” готви специалисти по ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ в съответствие с Директивата на Съвета на Европа за охрана на обектите от критичната инфраструктура. Учебният план и учебните програми за специалността са разработени в съответствие с държавните образователни изисквания, определени с Наредба 9/04.12.2006 г. на Министерство на образованието, младежта и науката. В рамките на обучението колежаните преминават и спецкурс „Освобождаване на похитени лица” по специална програма. В департамента се готвят специалисти и по специалностите ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА.

         От 2009 година със Заповед №РД-14-103/7.7.2009г. (обн. в ДВ бр. 57/24.7.2009г.) стартира и програмата със спортен профил за подготовка на професионални кадри - ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ, ТРЕНЬОР ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ – АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ И КАНУ-КАЯК, ТРЕНЬОР ПО АВТОМОБИЛИЗЪМ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ, както и ТРЕНЬОРИ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА. Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за правоспособност – ТРЕНЬОР ПО СЪОТВЕТНИЯ ВИД СПОРТ.

            Департамент „Аудио-визуални изкуства и медийни продукти” готви професионалисти по ТЕЛЕВИЗИОННА И ФИЛМОВА РЕЖИСУРА, ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО, РЕЖИСЬОРИ НА ПУЛТ, както и РЕПОРТЕРИ И ВОДЕЩИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОПРЕДАВАНИЯ.

            Към Колежа е създаден и Департамент „Обучение в екстремна обстановка” за лица от пенитенциарните заведения.

            Обучението във всички специалности се осъществява по утвърдени от образователното министерство учебни планове и програми, даващи възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”.

НЕКА ПОЕМЕМ ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ НА ЗНАНИЕТО И УСПЕХА!

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС!

              Доброто образование е основата за високо качество на живота. То се осигурява от високи образователни и научни стандарти на обучаващите институции. Колежът е с добри стандарти.

               Очевидно е, че професионалното обучение след средно образование води не само до преки икономически ползи. Спестеното календарно време дава възможност да заемете социална позиция в решаване на жилищни и семейни въпроси, напредък в професионалната и бизнес кариера.

              Това е съвременният модел за ефективна реализация при възможно най-малък разход на метериални и времеви ресурси в етапа на придобиване на професия по призвание.

              ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ:

             1.       Диплома за завършено средно образование

            2.       Лична карта

            3.       4 бр. снимки

            Колежът разполага със собствена учебна база – два учебни корпуса, където се намират лекционните и семинарни зали, компютърният център „Джон Атанасов”, библиотеката и учебното ТВ студио.Практическите занятия се провеждат по договор в специализирани бази.

______________________________________________________________________________________

 

СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕДЛАГАМЕ НАДГРАЖДАНЕ ДО СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”.